VËGAN CRUNCHWRAP

Posted on

INGRËDIËNTS

1 rëgular sizë glutën frëë tortilla

2 tablëspoons rëfriëd pinto bëans

(or Spicy Vëgan Mëat Crumblës)

2 tablëspoons gratëd vëgan chëësë or quëso saucë

1 small corn tortilla

2-3 icëbërg lëttucë lëavës

2 tablëspoons guacamolë or slicëd avocado

2-3 tablëspoons salsa

INSTRUCTIONS

Prëhëat ovën to 325 °F or prëparë your air fryër.

Assëmblë ëach crunch wrap by stacking in this ordër:

largë rëgular tortilla

bëans or mëat

gratëd chëësë or chëësë saucë

small corn tortilla

salsa

wholë icëbërg lëttucë lëavës

 

Gët Full Rëcipë>>https://www.spabettie.com/taco-crunch-wrap/

(Visited 5 times, 1 visits today)

Leave a Reply