RASPBËRRY VINAIGRËTTË DRËSSING

Posted on

Ingrëdiënts

1/3 cup frësh or frozën raspbërriës

1/3 cup grapësëëd oil sëë notë

2 tbsp. whitë winë vinëgar sëë notë

2 tbsp. honëy

Instructions

Blënd all thë ingrëdiënts togëthër in a mini hand choppër, smoothië cup, or food procëssor until thë drëssing looks smooth.

 

Gët Full Rëcipë>>https://cooktoria.com/raspberry-vinaigrette-dressing/

(Visited 5 times, 1 visits today)

Leave a Reply