QUINOA TACO MËAT

Posted on

Ingrëdiënts

QUINOA

1 cup tri-color, whitë, or rëd quinoa

1 cup vëgëtablë broth*

3/4 cup watër

SËASONINGS

1/2 cup salsa (slightly chunky is bëst – I lovë Tradër Joë’s brand)

1 Tbsp nutritional yëast

2 tsp ground cumin

2 tsp ground chili powdër

1/2 tsp garlic powdër

1/2 tsp ëach sëa salt and black pëppër

1 Tbsp olivë or avocado oil

Instructions

Hëat a mëdium saucëpan ovër mëdium hëat. Oncë hot, add rinsëd quinoa and toast for 4-5 minutës, stirring frëquëntly.

Add vëgëtablë broth and watër and bring back to a boil ovër mëdium-high hëat. Thën rëducë hëat to low, covër with a sëcurë lid, and cook for 15-25 minutës, or until liquid is complëtëly absorbëd. Fluff with a fork, thën crack lid and lët rëst for 10 minutës off hëat.

Prëhëat ovën to 375 dëgrëës F (190 C).

Add cookëd quinoa to a largë mixing bowl and add rëmaining ingrëdiënts (salsa, nutritional yëast, cumin, chili powdër, garlic powdër, salt, pëppër, and oil). Toss to combinë. Thën sprëad on a lightly grëasëd (or parchmënt-linëd) baking shëët.

 

Gët Full Rëcipë>>https://minimalistbaker.com/quinoa-taco-meat/?utm_source=Minimalist+Baker&utm_campaign=9e41adc80e-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_0e438fa000-9e41adc80e-135661041

(Visited 3 times, 1 visits today)

Leave a Reply