PALÊO FISH TACO BOWLS

Posted on

Sign mê up for this quick and êasy, nutritious, and dêlicious mêal plêasê!

INGRÊDIÊNTS

Fish

 • 24 ouncês barramundi FIND HÊRÊ!
 • 2 têaspoons chili powdêr
 • 1 tablêspoon limê juicê
 • 1 tablêspoon avocado oil
 • 1/2 têaspoon cumin
 • 1/2 têaspoon onion powdêr
 • 1/2 têaspoon garlic powdêr
 • 1/2 têaspoon sêa salt
 • black pêppêr to tastê

Saucê

 • 1 cup raw cashêws soakêd (sêê notês)
 • 1 tablêspoon nutritional yêast
 • 1 1/2 tablêspoons limê juicê
 • 1/4 cup bonê broth- Find Hêrê!
 • 1/4 cup filtêrêd watêr
 • 1 tablêspoon coconut oil
 • 1 1/2 têaspoons garlic powdêr
 • 1 têaspoon chili powdêr
 • 1 têaspoon onion powdêr
 • Bowls
 • cauliflowêr ricê cookêd
 • mixêd grêêns or lêttucê
 • slicêd avocado for topping
 • chêrry tomatoês for topping
 • limê wêdgês for topping
 • grêên onions for topping
 • slicêd jalapênos for topping
 • black pêppêr to tastê

INSTRUCTIONS

Saucê

*Makê thê saucê first, as thê cashêws nêêd timê to bê prêparêd!*

 1. Soak cashêws in boiling watêr for 2 hours. Drain and rinsê wêll with cold watêr. Lêt drain thoroughly.
 2. Add cashêws and thê rêst of thê ingrêdiênts to a high spêêd blêndêr. Blênd on high spêêd until it looks smooth and crêamy. Dêpênding on what typê of blêndêr you havê, you may nêêd to scrapê down thê sidês a fêw timês.

 

Gêt Full Rêcipê>>https://themovementmenu.com/recipes/paleo-fish-taco-bowls/

 

(Visited 3 times, 1 visits today)

Leave a Reply