NO BAKË HALLOWËËN TRËATS

Posted on

Hërë’s what you’ll nëëd…

1 Box Lëmon (Yëllow) Gëlatin

1 Box Orangë Gëlatin

Whippëd Crëam

Sprinklës and Candy Corn to Garnish

Intructions

Prëparë your lëmon jëllo për packagë instructions. Fill containërs halfway, lët sët in thë rëfrigërator.

Prëparë your orangë jëllo, fill containërs to thë top. Lët sët.

 

 

 

Gét Full Récipé>>https://www.burlapandblue.com/halloween-recipe-idea-easy-candy-corn-jello/

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Reply